Türkmenistana ýük daşamak we üstaşyr geçirmek hyzmatlary

Türkmenistana ýük daşamak we üstaşyr geçirmek hyzmatlaryny amala aşyrýarys

Türkmenbaşy - Alýat - Türkmenbaşy konteýner gatnawy

Türkmenbaşy port - Alýat port - Türkmenbaşy port ugurlary boýunça konteýner gatnawy ýola goýuldy. Fider gämisinde ýer bellemek boýunça şu belgilere ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Türkmenistana ýük daşamak we üstaşyr geçirmek hyzmatlary

Türkmenistana ýük daşamak we üstaşyr geçirmek hyzmatlaryny amala aşyrýarys

Ýük
gatnawlary

  • Tiz
    Aňsat
    Amatly

Üstaşyr we eksport-import ýükleri ýük ugradyjydan bir ýa-da birnäçe ulag görnüşleri arkaly (multimodal) ýük alyja eltmekde ýerlikli logistiki çözgütleri işläp düzmek.

Hyzmatlar

Ýük gatnawlarynyň hasap hyzmaty

Nirä ugratmak isleýäňiz?

Hasapla

Soňky habarlar

Teswirler

Russian Railways

Rus Demirýollary

Biz 2018-nji ýyldan bäri ulag logistika ulgamynda “Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen hyzmatdaşlyk edýäris. Hyzmatdaşlyk döwründe ýüze çykan yokary derejeli meseleleri dessin çözmekde ýardam berýar, logistika ulgamynda başarnyklaryny, ukyplylygyny we üsdüne düşýän jogapkärçiliklerini borçlaryny ýokary derejede tassyklady. Müşderileriň ynamdar merkezileriniň biri bolup durýar !

Arkas Logistics

Arkas Ýük Gatnawlary

“Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň esasy ýörelgesiniň biri müşderileriň güler yüzlüligi bolup, gelen müşderiniň yüz tutmalaryny amatly bahadan, ýokary hilli hyzmat, takyk we dessin ýerine ýetirmekde esaslanýandygyny görüp bolýar. Her bir müşderiniň islegini kanagatlandyrmakda ygtybarly merkez hökmünde maslahat berilýär

KTZ Express

Multimodal kärhanasy

2019-njy ýylda ýük daşamak boýunça ulag ulgamlarynyň hyzmatlaryna mätäçlik boldy. Ýolbaşçylarymyzyň görkezmesi esasynda amatly, ynamly, dessin, kepillendriji ulag ulagymlarynyň hyzmatlaryny edip berjek logistika merkezini gyzyklanyp başladyk. “Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine gabat geldik we müşderisi bolduk. “Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hünärmenleriniň Türkmenistanda we Aziýada ulag ulgamynyň isleglerine dessin we netijeli işleri alyp barmakda ukyplylygyny doly görkezdi. Ulag ulgamlarynyň hyzmatlaryny bermäge bolon netijesi kanataglandyrdy

CRCT

Hytaý demir ýol ýük gatnawlar korporasiýasy

“Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hyzmatlaryny, ukybyny ýüz tutmalardan soň görüp bolýar. Işgärleriniň güler ýüzüligini mylakatlylygyny her bir müşderiniň gymatlydygyny görüp bilersiniz, mundan başgada öz işlerinde ussatlylygyny,çözgütliligini ukyplylygyny görüp bolýar. Ýükler ugratmak işler, gümrük resmileşdirmek, ýük ätiýäçlandyrmak, eltilmek , yüze çykan meseleleri dessin hünär taýdan çözmekde uly işler edýärler we iň amatly merkezleriň biri hasaplaýaryn, sizede maslahat berýarin.

TÜRKMENAWTOULAGLARY AGENTLIGI

Türkmenawtoulaglary agentligi

2019-njy ýylda ýük daşamak boýunça ulag ulgamlarynyň hyzmatlaryna mätäçlik boldy. Ýolbaşçylarymyzyň görkezmesi esasynda amatly, ynamly, dessin, kepillendriji ulag ulagymlarynyň hyzmatlaryny edip berjek logistika merkezini gyzyklanyp başladyk. “Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine gabat geldik we müşderisi bolduk. “Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hünärmenleriniň Türkmenistanda we Aziýada ulag ulgamynyň isleglerine dessin we netijeli işleri alyp barmakda ukyplylygyny doly görkezdi. Ulag ulgamlarynyň hyzmatlaryny bermäge bolon netijesi kanataglandyrdy

«Türkmenhowaýollary» agentligi

«Türkmenhowaýollary» agentligi

Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkeziniň işleýiş ýörelgesi ýokary hilli hyzmatlara, şertnamalaýyn borçnamalary takyk, çalt we wagtynda ýerine ýetirmäge esaslanýar. Işgärler müşderi bilen baglanyşykly ýokary hünärliligi, ygtybarlylygy we wepalylygy görkezdiler. Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezinden amatly bahadan ýokary hilli hyzmatlary almak isleýän her bir adama ýük daşamak guramasynda ygtybarly kompaniýa hökmünde maslahat berýäris.

Yza

Öňe

Esaslandyryjylar &
Paýdarlarymyz

Türkmenistanyň halkara ulag-üstaşyr geçelgeleriniň mümkinçiliklerini netijeli ulanmak, ýurdumuzyň ulag toplumynyň bäsleşige ukyplydygyny ýokarlandyrmak, üstaşyr ýükleriň möçberini goşmaça artdyrmaga ýardam bermek hem-de üstaşyr, eksport-import ýükleri ýük ugradyjydan bir ýa-da birnäçe ulag görnüşleri arkaly (multimodal) ýük alyja eltmekde ýerlikli logistiki çözgütleri işläp düzmek maksady bilen "Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 31-nji iýulunda çykaran №880 belgili Karary esasynda döredildi.

35%

“Türkmendemirýollary” agentligi

30%

"Türkmen logistika assosiasiýasy" Hojalyk jemgyýeti

10%

“Türkmenawtoulaglary” Agentligi

10%

“Türkmendenizderýaýollary” Agentligi

5%

“Türkmenaragatnaşyk” Agentligi

5%

“Türkmenhowaýollary” Agentligi

5%

Türkmenistanyň Döwlet ätiýäçlandyryş guramasy