Transportation services to Turkmenistan, including transit.

We will provide transportation services to Turkmenistan, including transit.

Caspian container line: Direction Turkmenbashi port - Alat port - Turkmenbashi port

Caspian container line: Direction Turkmenbashi port - Alat port - Turkmenbashi port. To book a space on a feeder vessel, please contact the numbers

Transportation services to Turkmenistan, including transit

We will provide transportation services to Turkmenistan, including transit

Cargo
transportation

  • Quick
    Easy
    Convenient

Develop appropriate logistics solutions for the delivery of transit and export-import cargoes to one or more modes of transport (multimodal).

Services

Service for calculating prices for transportation

Where do you want to send?

Calculate

Latest news

All

Comments

Russian Railway

Russian railways

Biz 2018-nji ýyldan bäri ulag logistika ulgamynda “Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen hyzmatdaşlyk edýäris. Hyzmatdaşlyk döwründe ýüze çykan yokary derejeli meseleleri dessin çözmekde ýardam berýar, logistika ulgamynda başarnyklaryny, ukyplylygyny we üsdüne düşýän jogapkärçiliklerini borçlaryny ýokary derejede tassyklady. Müşderileriň ynamdar merkezileriniň biri bolup durýar !

Arkas Logistics

Arkas Logistics

“Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň esasy ýörelgesiniň biri müşderileriň güler yüzlüligi bolup, gelen müşderiniň yüz tutmalaryny amatly bahadan, ýokary hilli hyzmat, takyk we dessin ýerine ýetirmekde esaslanýandygyny görüp bolýar. Her bir müşderiniň islegini kanagatlandyrmakda ygtybarly merkez hökmünde maslahat berilýär

KTZ Express

Multimodal company

“Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hyzmatlaryny, ukybyny ýüz tutmalardan soň görüp bolýar. Işgärleriniň güler ýüzüligini mylakatlylygyny her bir müşderiniň gymatlydygyny görüp bilersiniz, mundan başgada öz işlerinde ussatlylygyny,çözgütliligini ukyplylygyny görüp bolýar. Ýükler ugratmak işler, gümrük resmileşdirmek, ýük ätiýäçlandyrmak, eltilmek , yüze çykan meseleleri dessin hünär taýdan çözmekde uly işler edýärler we iň amatly merkezleriň biri hasaplaýaryn, sizede maslahat berýarin.

CRCT

China Railway Container Transport Corp. Ltd.

Hyzmatdaşlygy,ynamdarlylygy, amatlylygy, netijeliligi ulag ulgamlarynda meseleleri dessin çözmegi “Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ynanýarys. Öz hyzmatdaşlygymyzda doly derejede göz ýetirip ulag logistika ulgamynda “Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine deň gelip bijek merkez ýokdyr

TURKMENAWTOULAGLARY AGENCY

Turkmenawtoulaglary agency

Hyzmatdaşlygymyzyň dowamynda “Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň öz üsdünligini ynamdarlygyny her bir işde subut edýär. Biziň ulag ulgamyndaky her bir üsdünligimiz netijämiz, “Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň arkalaşygy arkaly ýetilen sepgitlerdir. Biz her bir kärdeşlerimize ulag ulgamyna degişli hyzmatlar üçin “Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini teklip berýäris.

Agency «Turkmenhowayollary»

Agency «Turkmenhowayollary»

Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkeziniň işleýiş ýörelgesi ýokary hilli hyzmatlara, şertnamalaýyn borçnamalary takyk, çalt we wagtynda ýerine ýetirmäge esaslanýar. Işgärler müşderi bilen baglanyşykly ýokary hünärliligi, ygtybarlylygy we wepalylygy görkezdiler. Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezinden amatly bahadan ýokary hilli hyzmatlary almak isleýän her bir adama ýük daşamak guramasynda ygtybarly kompaniýa hökmünde maslahat berýäris.

Back

Next

Founders & Shareholders

The effective use of the possibilities of the international transport corridors of Turkmenistan, the increase in the competitiveness of the transport complex of our country, contributes to an increase in the volume of both transit cargo and transit, export-import cargo for one or several types of goods by the sender. In order to develop logistics solutions, on the basis of the decree of the President of Turkmenistan dated July 31, 2018 No. 880, the Transport and Logistics Center of Turkmenistan Open Joint Stock Company was established.

0%

“Türkmendemirýollary” agency

0%

"Türkmen logistika assosiasiýasy" Economic society

0%

“Türkmenawtoulaglary” Agency

0%

“Türkmendenizderýaýollary” Agency

0%

“Türkmenaragatnaşyk” Agency

0%

“Türkmenhowaýollary” Agency

0%

State Insurance Organization of Turkmenistan

Partners