logo
Bize jaň ediň +99312 94 22 33
Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy ş.7
TÜRKMENISTANA ÝÜK DAŞAMAK WE ÜSTAŞYR GEÇIRMEK HYZMATLARY

Türkmenistana ýük daşamak we üstaşyr geçirmek hyzmatlaryny amala aşyrýarys. Doly maglumat


TÜRKMENBAŞY - ALÝAT - TÜRKMENBAŞY KONTEÝNER GATNAWY

Türkmenbaşy port - Alýat port - Türkmenbaşy port ugurlary boýunça konteýner gatnawy ýola goýuldy. Fider gämisinde ýer bellemek boýunça şu belgilere ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris: Habarlaşyş merkezi: +993 12 44-35-17 (iş); +993 65 70-83-16 (el telefony); +993 65 60-19-71 (el telefony); info@tulm.tm

01. Demir ýol gatnawlary

rail

Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Demir ýol gatnawlary ...

Giňişleýin

02. Multimodal gatnawlary

multi

Ulaglaryň dürli görnüşleri arkaly, şol sanda awtomobil, demir ýol, awia gatnawlary, deňiz we ...

Giňişleýin

03. Logistika we marketing

logistic

“Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi” AGPJ-niň Logistika we Marketing bölümi, jemgyýetiň ...

Giňişleýin

Hyzmatlar

Amala aşyrylýan işiň görnüşleri

Şertnamalaýyn logistika

Ikitaraplaýyn şertnama esasynda müşderilere ýokary ülňülere laýyklykda hyzmat edilýär

Ekspeditor hyzmatlary

Ýük ugradyjydan ýük alyja eksport ýükleriniň gowşurylmagy üçin logistika hyzmatlary giňişleýin seljerilýär

Multimodal gatnawlary

Müşderilerimiziň ýüklerini ýurdumyzda amala aşyrylýan eksport-import we tranzit ýük daşamalaryny demirýol gatnawlary bilen bir wagtda deňiz, howa we awtoýollary arkaly eýesine gowşurmak hyzmaty

Ýükleri saklamak işleri

Multimodal ýük gatnawlarynda ýükleri portda, beketlerde düşürip, indiki ugurlara ýüklenýänçä saklap bermak

Gümrük işleri we ätiýaçlandyryş

Ýüklenen ýükleriň resminamalarynyň gümrükde talaba laýyk doldurylmagyny we ýüküň howpsuzlygyny üpjün etmek hyzmaty

Hereket edýän düzümi işlemek

Ýük herekede başlan wagtyndan barjak ýerine çenli gözegçilikde saklap, ýük düzüminiň howpsuzlygyny hem-de ýükleriň barmaly nokadyna tiz ýagdaýda ýetmegini üpjün etmek

Wagonyň nirdededigi barada maglumatlar

Biziň Türkmenistanyň çäginde bir wagonyň ugry boýunça nirdedigi barada habar bermek boýunça täze hyzmatymyz.

Esaslandyryjylar

Paýdarlarymyz

shareholder

Türkmenistanyň halkara ulag-üstaşyr geçelgeleriniň mümkinçiliklerini netijeli ulanmak, ýurdumuzyň ulag toplumynyň bäsleşige ukyplydygyny ýokarlandyrmak, üstaşyr ýükleriň möçberini goşmaça artdyrmaga ýardam bermek hem-de üstaşyr, eksport-import ýükleri ýük ugradyjydan bir ýa-da birnäçe ulag görnüşleri arkaly (multimodal) ýük alyja eltmekde ýerlikli logistiki çözgütleri işläp düzmek maksady bilen "Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 31-nji iýulunda çykaran №880 belgili Karary esasynda döredildi.

Prezentasiýa

Prezentasiýa arkaly biz bilen ýakyndan tanyşyň

Hyzmatdaşlarymyz