Türkmenabat – Pekin – Türkmenabat ugry boýunça howa gatnawyny amala aşyrylar.

Ýurdumyzyň dahylly kärhanalarynyň we hususy telekeçileriniň hem-de daşary ýurt kompaniýalarynyň öz ýüklerini eksport we import etmäge uly mümkinçilik dörär. Sargytlary onlaýn görnüşinde iberip bilersiňiz!

Aziýa yklymyndan Ýewropa ýük daşamak hyzmatlary

"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" AGPJ Pekin - Frankfurt ugry boýunça howa gatnawlarynda rejeli ýük daşamak hyzmatlaryny amala aşyrýandygymyzy Size bildirýäris.

Türkmenbaşy - Alýat - Türkmenbaşy konteýner gatnawy

Türkmenbaşy port - Alýat port - Türkmenbaşy port ugurlary boýunça konteýner gatnawy ýola goýuldy. Fider gämisinde ýer bellemek boýunça Arza bölüminiň üsti bilen ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Ýük
gatnawlary

  • Tiz
    Aňsat
    Amatly

Üstaşyr we eksport-import ýükleri ýük ugradyjydan bir ýa-da birnäçe ulag görnüşleri arkaly (multimodal) ýük alyja eltmekde ýerlikli logistiki çözgütleri işläp düzmek.

Hyzmatlar

Ýük gatnawlarynyň hasap hyzmaty

Nirä ugratmak isleýäňiz?

Hasapla

Soňky habarlar

Teswirler

Russian Railways

Rus Demirýollary

Biz 2018-nji ýyldan bäri ulag logistika ulgamynda “Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen hyzmatdaşlyk edýäris. Hyzmatdaşlyk döwründe ýüze çykan yokary derejeli meseleleri dessin çözmekde ýardam berýar, logistika ulgamynda başarnyklaryny, ukyplylygyny we üsdüne düşýän jogapkärçiliklerini borçlaryny ýokary derejede tassyklady. Müşderileriň ynamdar merkezileriniň biri bolup durýar!

Arkas Logistics

Türk Demirýollary

“Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň esasy ýörelgesiniň biri müşderileriň güler yüzlüligi bolup, gelen müşderiniň yüz tutmalaryny amatly bahadan, ýokary hilli hyzmat, takyk we dessin ýerine ýetirmekde esaslanýandygyny görüp bolýar. Her bir müşderiniň islegini kanagatlandyrmakda ygtybarly merkez hökmünde maslahat berilýär

KTZ Express

Gazak Demirýollary

2019-njy ýylda ýük daşamak boýunça ulag ulgamlarynyň hyzmatlaryna mätäçlik boldy. Ýolbaşçylarymyzyň görkezmesi esasynda amatly, ynamly, dessin, kepillendriji ulag ulagymlarynyň hyzmatlaryny edip berjek logistika merkezini gyzyklanyp başladyk. “Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine gabat geldik we müşderisi bolduk. “Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hünärmenleriniň Türkmenistanda we Aziýada ulag ulgamynyň isleglerine dessin we netijeli işleri alyp barmakda ukyplylygyny doly görkezdi. Ulag ulgamlarynyň hyzmatlaryny bermäge bolon netijesi kanataglandyrdy

CRCT

Hytaý Demirýollary

“Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hyzmatlaryny, ukybyny ýüz tutmalardan soň görüp bolýar. Işgärleriniň güler ýüzüligini mylakatlylygyny her bir müşderiniň gymatlydygyny görüp bilersiniz, mundan başgada öz işlerinde ussatlylygyny,çözgütliligini ukyplylygyny görüp bolýar. Ýükler ugratmak işler, gümrük resmileşdirmek, ýük ätiýäçlandyrmak, eltilmek , yüze çykan meseleleri dessin hünär taýdan çözmekde uly işler edýärler we iň amatly merkezleriň biri hasaplaýaryn, sizede maslahat berýarin.

ADY Container

Azerbeýjan Demirýollary

2019-njy ýylda ýük daşamak boýunça ulag ulgamlarynyň hyzmatlaryna mätäçlik boldy. Ýolbaşçylarymyzyň görkezmesi esasynda amatly, ynamly, dessin, kepillendriji ulag ulagymlarynyň hyzmatlaryny edip berjek logistika merkezini gyzyklanyp başladyk. “Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine gabat geldik we müşderisi bolduk. “Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hünärmenleriniň Türkmenistanda we Aziýada ulag ulgamynyň isleglerine dessin we netijeli işleri alyp barmakda ukyplylygyny doly görkezdi. Ulag ulgamlarynyň hyzmatlaryny bermäge bolon netijesi kanataglandyrdy

GR Logistics

Gruzin Demirýollary

Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkeziniň işleýiş ýörelgesi ýokary hilli hyzmatlara, şertnamalaýyn borçnamalary takyk, çalt we wagtynda ýerine ýetirmäge esaslanýar. Işgärler müşderi bilen baglanyşykly ýokary hünärliligi, ygtybarlylygy we wepalylygy görkezdiler. Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezinden amatly bahadan ýokary hilli hyzmatlary almak isleýän her bir adama ýük daşamak guramasynda ygtybarly kompaniýa hökmünde maslahat berýäris.

CLK World

CLK TULM bilen birnäçe ýyl bäri işleýär we köpden bäri dowam edip gelýän hyzmatdaşlyga, çalt islege we gaýtadan işlemäge, täsirli çözgütleri gözlemäge we bermäge taýýardygyna ýokary baha berýär. Türkmenistanda TULM-iň goldawy bilen köp sanly operasiýa we taslama transporty geçirildi. TULM ýaly hyzmatdaşymyzyň bardygyna buýsanýarys we dürli ugurlarda şol bir hyzmatdaşlygy we goldawy hödürlemäge taýýardyrys.

Yza

Öňe

Esaslandyryjylar &
Paýdarlarymyz

Türkmenistanyň halkara ulag-üstaşyr geçelgeleriniň mümkinçiliklerini netijeli ulanmak, ýurdumuzyň ulag toplumynyň bäsleşige ukyplydygyny ýokarlandyrmak, üstaşyr ýükleriň möçberini goşmaça artdyrmaga ýardam bermek hem-de üstaşyr, eksport-import ýükleri ýük ugradyjydan bir ýa-da birnäçe ulag görnüşleri arkaly (multimodal) ýük alyja eltmekde ýerlikli logistiki çözgütleri işläp düzmek maksady bilen "Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 31-nji iýulunda çykan karar esasynda döredildi.

0%

“Türkmendemirýollary” agentligi

0%

"Türkmen logistika ulgamy" Hojalyk jemgyýeti

0%

“Türkmenawtoulaglary” Agentligi

0%

“Türkmendenizderýaýollary” Agentligi

0%

“Türkmenaragatnaşyk” Agentligi

0%

“Türkmenhowaýollary” Agentligi

0%

Türkmenistanyň Döwlet ätiýäçlandyryş guramasy

Hyzmatdaşlar