Konteýnerler baradaky gümrük konwensiýasy

Paýlaşylan wagty: 09 , 2021

Türkmenistan “Konteýnerler baradaky gümrük konwensiýasyna goşulmak barada” kanuny kabul etdi. Konteýnerler baradaky gümrük konwensiýasy 1972-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Genevaenewada kabul edildi we multimodal ulag ulgamynda konteýnerleri ulanyp harytlaryň iberilmegini tertipleşdirmegi maksat edinýär. Şeýle hem, onuň düzgünleri konteýnerler gümrük serhedinden geçenlerinde proseduralary ýönekeýleşdirmegi üpjün edýär. Türkmenistanyň "Konteýnerler baradaky gümrük konwensiýasyna goşulmak" kanuny şu günki "Bitarap Türkmenistan" gazetinde çap edildi.