Howa gatnawlary

Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi, zerurlyklaryňyza laýyk gelýän ähli gyssagly iberişler üçin ygtybarly howa üpjünçiligini hödürleýär. Müşderilerimize adaty ýükleri eltmek, doly we bölekleýin konteýner ýüklemek, gapydan-gapa eltip bermek üçin çarter transportyny gurnamak ütçin hyzmalaryň doly toplumyny hödürleýäris. Uly, howply harytlaryň daşalmagy, şeýle hem awtoulag, derman, azyk we moda pudaklary üçin ýöriteleşdirilen ulaglar Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkezi önüm bukjasynyň bir bölegidir.

Howa gatnawlary üçin resminalary ýükläp al

Türkmenistanyň howa ýollaryndan ýolagçy gatnawlaryna bilet satyn alyň

Onlaýn bilet satyn alyň

Demirýol gatnawlary

" Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi " açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Demir ýol gatnawlary bölümi resmi ýagdaýda yglan edilen ekspeditoryň hukugyndan peýdalanyp, ýükleri demir ýol boýunça ugratma-ýollama işlerini amala aşyrýar. Türkmenistanyň çägi boýunça eksport, import we tranzit ýükleri daşamak üçin iň pes (minimal) demir ýol nyrhnamalaryny (tariflaryny) hödürleýär we şuňa laýyklykda, Türkmenistanyň çägi boýunça ýük daşamagyň demir ýol nyrhnamalarynyň bahasyny hasaplap, gysga wagtyň dowamynda öz hyzmatlaryny müşderilere hödürleýär. Demir ýol boýunça ýük daşamagy taýýarlap resmileşdirmek bilen bagly her bir anyk ýagdaý barada meseleleriň giň spektri boýunça maglumatlary tiz alyp, müşderileri maslahatdyr teklipleri berýär.

GDA, Baltiýa, Owganystan, Hytaý, Ýewropanyň we Aziýanyň beýleki ýurtlaryň ekspeditor kompaniýalary bilen gazanylan hyzmatdaşlyklar esasynda şol ýurtlaryň çäginde minimal we gyssagly hasaplanan demir ýol nyrhnamalary (tariflary) boýunça ýük daşamak boýunça tekliplerini, hyzmatlaryny hödürleýär. Mundan başga-da howply, gabara sygmaýan we agramly, şeýle hem ýük daşalşynda aýratyn şertleri talap edýän ýükleri daşamak, Demir ýol stansiýalarynda ýükleri ugratmak, almak we bir salgydan başga salga ugratmak hem-de wagonlary ugratmaga meýilnama bermek hyzmatlary ýerine ýetirýär. Tranzit ýük daşaýyşlar gurnalanda serhetden geçişine gözegçiligi amala aşyrýar şeýle hem, dar aralykly demir ýoldan giň aralykly demir ýola geçilende we yzyna gaýdanda ýükleri birinden-beýlekisine ýüklemek meselelerini hem ünsden düşürmeýär.

Demirýol gatnawlary üçin resminalary ýükläp al

Türkmendemirýollarynyň ýolagçy gatnawlaryna bilet satyn alyň

Onlaýn bilet satyn alyň

Awtoulag gatnawlary

Önüm portfelimiziň ösmegine we giňelmegine garamazdan, ýerüsti transport şu güne çenli hünärmenlerimiz bolup galýar. Öňdebaryjy tehnologiýamyz we ajaýyp işgärlerimiz müşderilerimize özboluşly ýük awtoulag hyzmatlaryny hödürlemäge mümkinçilik berýär. Haçan-da Türkmenistanyň Ulag-logistika Merkeziniň hyzmatlaryndan peýdalananyňyzda, ýokary hilli hyzmatdan peýdalanyň. Tizlik, hünär ussatlygy we ýüküňize hormat - şu gün bizi tapawutlandyrýan we ilkinji arabadan üstünlik gazanan zat.

Awtoulag gatnawlary üçin resminalary ýükläp al

Deňiz gatnawlary

Tejribämiz, iň uly transport kompaniýalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyz we giň ulgam size harytlary deňiz arkaly ygtybarly we wagtynda eltmek üçin çözgütleri hödürlemäge mümkinçilik berýär. Doly we bölekleýin ýükli konteýnerleri emele getirmek, portdan porta ýa-da başga bir ýere taslama daşamak, gümrük taýdan resmileşdirmek, ähli zerur resminamalary taýýarlamak we import edilýän ýükleri doly gaýtadan işlemek - bularyň hemmesi deňiz transporty üçin hyzmat önümlerimiziň bir bölegidir. Logistik üpjünçilik çykdajylaryny optimizirlemek biziň wezipämiz we üstünlik gazanmagyň açarydyr!

Deňiz gatnawlary üçin gerekli resminamalary ýükläp al

Multimodal gatnawlary

Ulaglaryň dürli görnüşleri arkaly, şol sanda awtomobil, demir ýol, awia gatnawlary, deňiz we konteýner gatnawlary, ýük daşamalary sepleşdirip, ýüküň ýüklenilen ýerinden onuň düşürilmeli ýerine çenli şeýle hem harytlary saklamak, ýükleme-düşürme işleri, gümrük resmilleşdirme işleri amala aşyrylýar.

Bu hyzmatlary öz wagtynda, netijeli we ýokary hilli ýerine ýetirip, ulaglar hem ýükler bilen bagly degişli çözgitleri utgaşdyrmak üçin Türkmenistanyň her welaýatynda we Türkmenbaşy Halkara portynda wekillerimiz bar.

Logistiki ulgamymyzyň gatnaşyjylarynyň zähmeti netijesinde – Müşderiniň kanagatlylygy.

Multimodal gatnawlary üçin gerekli resminalary ýükläp alyň