Hyzmatlar

Ikitaraplaýyn şertnama esasynda müşderilere ýokary ülňülere laýyklykda hyzmat edilýär

Ýük ugradyjydan ýük alyja eksport ýükleriniň gowşurylmagy üçin logistika hyzmatlary giňişleýin seljerilýär

Müşderilerimiziň ýüklerini ýurdumyzda amala aşyrylýan eksport-import we tranzit ýük daşamalaryny demirýol gatnawlary bilen bir wagtda deňiz, howa we awtoýollary arkaly eýesine gowşurmak hyzmaty.

Multimodal ýük gatnawlarynda ýükleri portda, beketlerde düşürip, indiki ugurlara ýüklenýänçä saklap bermak

Türkmenbaşy halkara deňiz portunda terminallarda harytlary saklamagyň nyrhy

Ýüklenen ýükleriň resminamalarynyň gümrükde talaba laýyk doldurylmagyny we ýüküň howpsuzlygyny üpjün etmek hyzmaty

Ýük herekede başlan wagtyndan barjak ýerine çenli gözegçilikde saklap, ýük düzüminiň howpsuzlygyny hem-de ýükleriň barmaly nokadyna tiz ýagdaýda ýetmegini üpjün etmek

Ýüklemek we düşürmek nyrhlary we beýleki hyzmatlar